Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

KAPITEL I: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Tillämplighet av dessa allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden, offerter och avtal mellan Cre8Design GmbH (Amtsgericht Coesfeld, HRB 11086), nedan kallad "säljaren", och kunden, i den mån parterna inte uttryckligen och skriftligen avviker från dessa allmänna villkor.

Klausuler som avviker från klausulerna i dessa allmänna villkor, såsom kundens inköpsvillkor eller andra allmänna villkor, skall inte gälla mellan parterna om de inte har överenskommits i samråd med säljaren och uttryckligen har accepterats som sådana skriftligen av säljaren.

En kund som tidigare har ingått avtal med Säljaren varvid dessa allmänna villkor har tillämpats, skall anses stillatigande ha godkänt att de allmänna villkoren skall tillämpas på Säljarens senare avtal.

2. Offerter, ingående av avtal

Ett erbjudande från Säljaren är utan förpliktelse och giltigt i 30 kalenderdagar, om inte annat anges. Säljaren kan fortfarande återkalla en offert inom två arbetsdagar efter att den har accepterats av kunden. Uppenbara misstag eller fel i offerten är inte bindande för säljaren.

De priser som anges i ett erbjudande är exklusive Mehrwertsteuer respektive moms, förpackningskostnader och transport, om inte annat anges.

Om säljaren har haft kostnader för att lämna offerten, har säljaren rätt att debitera kunden för alla kostnader som säljaren har haft för att utarbeta offerten.

Avtalet träder i kraft när kunden skriftligen accepterat offerten, om inte säljaren återkallar sin offert, eller säljaren skriftligen accepterat kundens orderbekräftelse. Säljaren har alltid rätt att avböja en beställning, t.ex. om säljaren genom att utföra beställningen skulle kränka tredje parts immateriella rättigheter. Om kunden har gjort en begäran om betalning i efterskott i enlighet med artikel 21 i dessa allmänna villkor, ingås avtalet under de suspensiva villkoren för godkännande av begäran om betalning i efterskott av säljaren.

Om kunden har accepterat erbjudandet elektroniskt (t.ex. genom att göra en beställning i Säljarens webbshop), ska Säljaren omedelbart bekräfta mottagandet av accept av erbjudandet elektroniskt.

Säljaren kan, inom lagliga ramar, informera sig om huruvida kunden kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, liksom om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om säljaren på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en elektronisk order eller begäran eller att bifoga särskilda villkor för utförandet, med angivande av skäl.

Säljaren förbehåller sig rätten att genomföra avtalet i delar och att fakturera avtalet i delar.

Varje avtal utgör en fristående transaktion; eventuella brister i Säljarens prestation kommer inte att påverka avtalet med avseende på andra leveranser

3. Leveranstid, godkännande

Om inte annat överenskommits skall leverans ske från säljarens verksamhetsställe. Säljaren skall utföra accepterade beställningar skyndsamt men inom 30 dagar, såvida inte en annan leveransperiod har avtalats. Den avtalade leveranstiden skall aldrig vara en tidsfrist. Den avtalade leveranstiden skall förlängas med en period under vilken Säljaren är förhindrad att fullgöra sina skyldigheter på grund av force majeure, varvid oförmåga att anskaffa erforderliga material eller råvaror uttryckligen skall betraktas som force majeure. Under alla omständigheter skall force majeure förstås som alla omständigheter utanför säljarens kontroll som gör det svårt eller omöjligt för säljaren att producera, förvärva, sälja eller leverera de produkter som avses i avtalet.

Om parterna har avtalat att säljaren ska leverera produkterna till kunden och leveransen försenas eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, kommer kunden att informeras om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I sådant fall har kunden rätt att upplösa avtalet utan kostnader. Vid hävning i enlighet med denna punkt kommer säljaren att återbetala det belopp som betalats av kunden så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter hävningen.

Risken för skada och/eller förlust av produkter vilar på säljaren fram till tidpunkten för leverans till kunden eller en representant som utsetts i förväg och gjorts känd för säljaren, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.

Om kunden inte tar emot produkterna innan utgången av en högt avtalad leveransperiod och/eller kunden felaktigt vägrar att ta emot produkterna, får säljaren lagra produkterna eller låta lagra dem på kundens bekostnad, inklusive risken för kvalitetsförsämring, inklusive men inte begränsat till avvikelser i produkternas färg och kvalitet. Alla kostnader som säljaren har ådragit sig och kommer att ådra sig för att ta hand om produkterna skall bäras av kunden. Säljaren har rätt att leverera produkterna till kunden först efter full betalning av kostnaderna för lagring.

4. Kvalitet och beskrivning

Säljaren levererar produkterna i enlighet med den beskrivning, kvalitet och kvantitet som anges i produktdesignen/bekräftelsen. Produktdesignern kan visa andra färger än vad kunden eller dennes datorskärm ser. Kunden förutsätts känna till och acceptera detta.Kundens godkännande av det digitala korrekturet anses vara ett erkännande av att säljaren har utfört det arbete som föregått korrekturet på ett korrekt sätt.

Säljaren ansvarar inte för avvikelser, fel och brister som kunden inte uppmärksammat i korrektur som godkänts eller korrigerats av kunden. Varje korrektur som framställs på beställarens begäran skall debiteras utöver det avtalade priset, om det inte uttryckligen har avtalats att kostnaden för sådana korrektur ingår i priset.

Avvikelser i de material och halvfabrikat som säljaren använder och som är tillåtna enligt de allmänna försäljningsvillkoren för leverans av dessa material och halvfabrikat skall betraktas som avvikelser av mindre betydelse. De aktuella villkoren finns tillgängliga för inspektion i leverantörens lokaler. På begäran skall leverantören kostnadsfritt tillställa beställaren en kopia av dessa villkor.

Avvikelser mellan den levererade produkten å ena sidan och den ursprungliga konstruktionen, ritningen, kopian eller modellen eller sättningen, tryckningen eller andra prov å andra sidan kan inte utgöra skäl för avslag, rabatt, hävning av avtalet eller ersättning, om de är av ringa betydelse eller sedvanliga inom branschen.

De av beställaren tillhandahållna originalen skall hanteras med omsorg. Leverantören ansvarar dock inte för eventuella skador som kan uppstå under hanteringen. Uppladdade filer kommer inte att sparas längre än en månad.

Kunden bör utgå från att de substrat som används kanske inte är brandsäkra. Om brandmotstånd är ett krav, är det upp till kunden att meddela säljaren om detta i förväg. Säljaren kommer då i samråd att försöka hitta ett alternativ som är brandskyddscertifierat.

5. Material och instruktioner som tillhandahålls av kunden

Om kunden har avtalat med säljaren att kunden skall tillhandahålla material eller produkter för tryckning eller bearbetning, skall kunden tillse att denna leverans sker på ett sätt som kan anses vara lämpligt för normal, planerad produktion. Beställaren skall för detta ändamål begära instruktioner från säljaren.

Utöver det material eller de produkter som krävs för avtalad prestation är beställaren även skyldig att tillhandahålla en rimlig kvantitet för korrektur, prover etc. för relevant bearbetning. Beställaren skall för detta ändamål begära säljarens specifikation. Beställaren garanterar att säljaren erhåller en tillräcklig mängd. Bekräftelse på att materialet eller produkterna mottagits av säljaren eller att den kvantitet som anges i transportdokumenten har mottagits.

Säljaren är inte skyldig att undersöka de från kunden mottagna artiklarna för lämplighet före tryckning eller bearbetning.

Säljaren är inte ansvarig för underlåtenhet att fullgöra avtalet om detta beror på exceptionella bearbetningssvårigheter eller bearbetningssvårigheter som rimligen inte kunnat förutses av säljaren och som beror på arten av de material eller produkter som kunden tillhandahåller, eller om detta beror på avvikelser mellan det prov som ursprungligen visades för säljaren och de material eller produkter som kunden senare tillhandahåller för tryckningen.

Säljaren garanterar inte egenskaper som hållbarhet, vidhäftning, glans, färg, ljus- eller färgbeständighet eller slitstyrka hos produkterna om kunden inte har lämnat skriftlig information om egenskaper och beskaffenhet hos de material eller produkter som han har levererat senast vid tidpunkten för avtalets ingående och inte har lämnat god information om den förbehandling och ytbehandling som har tillämpats.

Om inte annat uttryckligen avtalats är säljaren inte ansvarig för lossning, fastklistring, utsmetning, glans- eller färgförändring eller för skada på material och produkter som mottagits från beställaren och som skall tryckas eller bearbetas av honom om de har genomgått någon förbehandling såsom applicering av lack, beläggning, fernissa eller antismetningspulver.

Beställaren är skyldig att utan dröjsmål informera säljaren om eventuella särskilda svårigheter eller hälsorisker vid tryckning eller bearbetning av de material och produkter som han har levererat.

Säljaren har rätt att omhänderta restprodukter såsom skäravfall etc. från de av beställaren levererade materialen och produkterna som om de vore hans egendom. På säljarens begäran är beställaren skyldig att på egen bekostnad hämta de oanvända materialen och produkterna samt de nämnda resterna.

6. Produktionsmedel och säljarens ritningar

Om föremål tillverkas enligt ritningar, prover, modeller eller andra instruktioner, i ordets vidaste bemärkelse, som säljaren erhåller från kunden, garanterar kunden att tillverkningen och/eller leveransen av nämnda föremål inte gör intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter, såsom patenträttigheter, varumärkesrättigheter, mönsterrättigheter eller andra rättigheter. Kunden skall hålla Säljaren skadeslös mot alla relevanta anspråk från tredje part mot Säljaren. Om tredje man motsätter sig tillverkning och/eller leverans på grund av en påstådd rättighet enligt ovan, har säljaren rätt att enbart av detta skäl omedelbart avbryta tillverkningen och/eller leveransen och kräva ersättning för de uppkomna kostnaderna, utan att detta påverkar hans anspråk mot kunden avseende ytterligare ersättning och utan att säljaren är skyldig att betala någon ersättning till kunden.

Alla ritningar, skisser, diagram, prover, modeller, fotografier, bevis etc. som gjorts till förmån för säljaren och/eller levererats till kunden förblir säljarens egendom och får inte reproduceras, användas, överlämnas eller visas för tredje part, helt eller delvis, utan säljarens föregående skriftliga medgivande. De måste returneras till säljaren omedelbart efter första begäran.

Alla av säljaren tillverkade föremål såsom produktionsmedel, halvfabrikat och hjälpmedel och i synnerhet sättningar, konstruktionsritningar, modeller, arbets- och detaljritningar, databärare, datorprogram, datafiler, fotografiska upptagningar, litografier, klichéer, filmer mikro- och makromontage, tryckplåtar, screentryckformar, djuptryckscylindrar, typer, stansknivar och formar, (folie)präglingsformar, stämpelplåtar och kringutrustning, förblir säljarens egendom, även om de anges som en separat post på offerten, i anbudet eller på fakturan.

Säljaren är inte skyldig att överlämna de föremål som avses i punkt 3 i denna artikel till Kunden.

Säljaren är inte skyldig att förvara de föremål som avses i punkt 3 i denna artikel för kunden. Om kunden och säljaren kommer överens om att dessa föremål skall behållas av kunden, gäller detta under en period av högst sex månader och utan att säljaren garanterar att de är lämpliga för upprepad användning.

7. Inspektion av produkterna, reklamationstid

Kunden är skyldig att inspektera de levererade produkterna vid tidpunkten för leveransen. Reklamationer på grund av brister, defekter, avvikelser från angivna specifikationer eller yttre synliga avvikelser/skador måste beskrivas noggrant av kunden på de fraktsedlar som han har undertecknat. Försenade reklamationer upphäver alla kundens rättigheter.

Icke synliga fel eller brister måste skriftligen meddelas säljaren med rekommenderat brev senast åtta (8) dagar efter upptäckten, men senast två månader efter leveransdatumet. Klagomål måste beskrivas noggrant av kunden.

Utan säljarens medgivande har kunden inte rätt att returnera produkter som enligt hans uppfattning är defekta.

8. Priser

Om kostnadspriserna under perioden mellan offertdatum och leveransdatum är föremål för en höjning, såsom, men inte begränsat till, resultatet av statliga åtgärder, löner, importtullar, har säljaren rätt att höja det pris som skall debiteras kunden i enlighet därmed. Kund som inte agerar i utövandet av yrke eller näringsverksamhet (konsument) har rätt att häva avtalet om prisändringen sker under tre månader efter avtalets ingående.

Säljaren har rätt att kräva att kunden - innan produkterna levereras - betalar ett förskott eller ställer en säkerhet.

Om uppenbara beräkningsfel har begåtts av säljaren, kan dessa när som helst rättas av honom.

9. Betalning

Alla betalningar skall ske inom fjorton (14) dagar från fakturadatum, om inte annat avtalats Om kunden inte är konsument har kunden inte rätt till rabatt, uppskov eller kvittning.

Om kunden inte eller inte korrekt fullgör sina betalningsförpliktelser, skall han vara i dröjsmål utan att ytterligare krav eller meddelande om dröjsmål krävs. Om kunden är en konsument skall han endast anses vara i dröjsmål om han skriftligen har uppmanats att betala, varvid en rimlig tidsfrist för fullgörande har fastställts och fullgörandet inte sker inom tidsfristen. Vid försenad betalning har säljaren rätt att ställa in alla vidare leveranser till kunden, såväl sådana enligt det avtal som den försenade betalningen avser som sådana enligt andra avtal.

I detta fall har säljaren rätt att debitera kunden den lagstadgade (kommersiella) räntan per månad på det utestående beloppet från förfallodagen till dagen för full betalning. Del av kalendermånad räknas i detta sammanhang som hel kalendermånad.

Alla kostnader för rättslig och utomrättslig indrivning av fordran/fordringarna skall bäras av kunden. Om kunden inte är en konsument fastställs dessa till 15 % av fakturabeloppet utan att det påverkar säljarens rätt att kräva de faktiska kostnaderna från kunden om de är högre.

Om kunden försöker göra en skulduppgörelse med sina fordringsägare, vid ansökan om konkurs, ansökan om betalningsinställelse eller WSNP, beslag och/eller likvidation, avveckling eller upplösning av företaget, om kontrollen över kundens företag förvärvas av en eller flera andra i enlighet med SER:s uppförandekod för företagskoncentrationer detta oavsett om dessa uppföranderegler gäller för det relevanta förvärvet av kontroll, samt i händelse av dödsfall och/eller placering under förmyndarskap och/eller indragning och/eller minskning av en kreditgräns som utfärdats av säljarens kreditförsäkringsgivare till förmån för kunden, ska säljaren ha rätt att omedelbart upplösa c.q. säga upp avtalet och allt vad säljaren har att fordra av kunden skall omedelbart förfalla till betalning, utan att detta påverkar rätten att kräva ytterligare skadestånd.

Om Säljaren säger upp eller häver avtalet på grund av att Kunden försätts i konkurs, skall Säljaren ha rätt att återköpa de produkter som Säljaren sålt till Kunden från konkursboet till produkternas marknadsvärde vid tidpunkten för återköpet.

Vid misstanke om nedsatt kreditvärdighet hos kunden har säljaren alltid rätt att efter eget gottfinnande antingen avbryta leveransen eller betrakta avtalet som upplöst för framtiden, om inte kunden ställer säkerhet för korrekt och snabb betalning av vad kunden är skyldig inom en period som fastställs av säljaren. I båda fallen har säljaren rätt till ersättning för den del av beställningen som inte fullgjorts. På kundens begäran kan leveranser fortsätta mot en säkerhet som skall bedömas av säljaren.

10. Äganderättsförbehåll

Säljaren förbehåller sig äganderätten till alla produkter som levererats eller skall levereras till kunden tills inköpspriset för alla dessa produkter har betalats i sin helhet. Äganderättsförbehållet gäller också för alla skyldigheter som härrör från detta avtal och som säljaren kan förvärva mot kunden.

Kunden är skyldig att hålla de produkter som levereras under äganderättsförbehåll med vederbörlig omsorg och som igenkännlig egendom för säljaren.

Om kunden inte fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot säljaren och/eller säljaren har goda skäl att befara att kunden inte kommer att fullgöra dessa skyldigheter, har säljaren rätt att återta de produkter som levererats under äganderättsförbehåll utan ingripande av tredje part, såsom men inte begränsat till en domstol. Kunden ger härmed säljaren tillstånd att ta de aktuella produkterna i besittning samt att gå in i de rum där de aktuella produkterna finns och de rum som ger tillgång till dem.

Kunden är skyldig att omedelbart skriftligen informera säljaren om att tredje part gör gällande rättigheter till de produkter som omfattas av säljarens äganderättsförbehåll.

Kunden är skyldig att försäkra produkterna mot brand, explosion och vattenskada samt stöld under den tid som äganderättsförbehållet gäller och att på begäran göra försäkringarna tillgängliga för säljaren för inspektion.

Så länge äganderätten till produkterna inte har överförts till Kunden, får Kunden inte överföra äganderätten till de levererade produkterna till tredje part, pantsätta dem eller på annat sätt belasta dem, avyttra dem eller ge upp dem för användning, oavsett titel, om inte annat har avtalats skriftligen.

Om säljaren tar tillbaka produkter i enlighet med denna artikel skall han, om nödvändigt, upprätta en kreditnota. Produkterna kommer då att krediteras för produkternas marknadsvärde beräknat enligt tidpunkten för returen. Kunden är skyldig att ersätta eventuell värdeminskning av produkterna.

I händelse av att kunden säljer produkterna vidare till tredje part och köpeskillingen för produkterna ännu inte har betalats (i sin helhet), är kunden skyldig att på säljarens begäran överlåta eller pantsätta fordran mot denna tredje part till säljaren.

11. Force majeure

Med force majeure avses i dessa allmänna villkor varje omständighet utanför säljarens kontroll - även om den kunde ha förutsetts vid avtalets ingående - som varaktigt eller tillfälligt förhindrar fullgörande av avtalet, samt, i den mån det inte redan ingår däri, (inbördes) krig, krigsfara, (arbets)strejk, lockout, transportsvårigheter, brand och andra allvarliga störningar i säljarens eller dennes leverantörers verksamhet, samt brister hos säljarens leverantörer.

Om Säljaren på grund av force majeure inte kan eller inte kan fullgöra sina skyldigheter på ett korrekt sätt, ska dessa skyldigheter skjutas upp tills Säljaren åter kan fullgöra avtalet på överenskommet sätt.

Om säljaren redan delvis har fullgjort sina skyldigheter när force majeure inträffar eller endast delvis kan fullgöra sina skyldigheter, har säljaren rätt att fakturera den redan levererade delen eller den levererbara delen separat. I detta fall skall kunden vara skyldig att betala denna faktura som om det vore ett separat avtal.

Om säljaren inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot kunden inom en rimlig tidsperiod till följd av en händelse som beskrivs i punkt 1 i denna artikel, har både säljaren och kunden rätt att upplösa det befintliga avtalet mellan dem, utan att säljaren är skyldig att ersätta kunden för någon skada relaterad till upplösningen.

12. Ansvar

Säljarens ansvar för alla skador och kostnader som orsakas av eller är direkt relaterade till en hänförlig brist i fullgörandet av avtalet, eller som orsakas av en olaglig handling av säljaren, skall alltid begränsas till att reparera de defekta produkterna eller åtminstone att byta ut dem. Kunden har endast rätt till ersättning om reparation av produkten inte är möjlig.

Säljarens ansvar skall under alla omständigheter begränsas till nettofakturabeloppet för den aktuella leveransen.

Säljaren är aldrig ansvarig för indirekta skador och kostnader, inklusive men inte begränsat till produktionsskador, utebliven vinst och andra indirekta ekonomiska skador, transportkostnader, stagnationsskador, tredjepartsskador, driftförluster, förlust av produktionstid och missade möjligheter.

Säljaren är inte ansvarig för skada som orsakats av dess personal eller av leverantörer eller annan tredje part som Säljaren anlitat vid leverans av produkterna.

Säljaren är inte ansvarig för skada till följd av felaktig information som lämnats av kunden. Säljaren ansvarar inte heller för tryck- eller stavfel i bilder, broschyrer eller hemsidor. Säljaren ansvarar inte för produktens beständighet mot fukt, extrem UV-strålning och andra extrema miljöfaktorer. Vid tillverkning av produkterna Fine-Art Plexiglas och Fine-Art Aluminium kan säljaren inte garantera ett 100% dammfritt resultat.

Vid transportskador är säljaren inte ansvarig om köparen har kvitterat för gott mottagande. Säljaren varnar kunden för detta med hjälp av en stor dekal på leveransen/förpackningen.

Säljaren är inte ansvarig om kunden underlåter att följa bruksanvisningen för produkterna, inklusive men inte begränsat till säkerhetsinstruktioner och lagringsråd.

Kunden skall hålla Säljaren skadeslös från alla krav från tredje part på ersättning för skador, för vilka Säljarens ansvar är uteslutet i dessa villkor i förhållandet till kunden.

Punkterna 1 till 4 i denna artikel 10 gäller inte om kunden är en konsument.

13. Immateriella rättigheter

Kunden är medveten om att de produkter, modeller, prover, logotyper, broschyrer, bilder etc. som levereras i samband med avtalet, liksom derivat därav, kan vara föremål för immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, för både säljaren och tredje part, vilka rättigheter han ska respektera och inte göra intrång i.

Kunden är uttryckligen förbjuden att använda dessa dokument, material och/eller produkter, liksom reklammaterial, för andra ändamål, att reproducera, att avslöja, att göra tillgängliga för tredje part eller att överlämna dem för användning på något annat sätt än vad som anges i avtalet mellan säljaren och kunden, utom med uttryckligt skriftligt samtycke från säljaren.

Genom att köpa en konstbild från säljaren förvärvar kunden endast äganderätten till det rörliga föremålet. Säljaren ska alltid förbli ägare till de fullständiga immateriella rättigheter som rör konstfotot. Kunden får inte reproducera, hyra ut, offentligt ställa ut eller använda säljarens produkter, inklusive konstfotografier, för kommersiella ändamål. Kunden får dock sälja produkter.

Om kunden blir medveten om ett intrång i industriell/intellektuell äganderätt som beskrivs ovan, måste han omedelbart rapportera detta till säljaren.

Om bestämmelserna i denna artikel överträds ska kunden förverka till säljaren en omedelbart betalbar böter på € 50.000, utan att det påverkar säljarens rätt att kräva prestanda och/eller faktiska skador.

Genom att lägga en beställning på kopiering eller reproduktion av objekt som skyddas av upphovsrättslagen eller någon annan äganderätt, förklarar kunden att ingen tredje parts upphovsrätt kränks och håller säljaren skadeslös i och utanför domstol mot alla konsekvenser, både ekonomiska och andra, som uppstår på grund av kopiering eller reproduktion. Även i det fall ekonomiska skyldigheter gentemot upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare uppstår till följd av mångfaldigandet eller reproduktionen, skall dessa bäras av kunden.

14. Övrigt

Dessa allmänna villkor har upprättats på nederländska. I händelse av översättning av de allmänna villkoren till ett annat språk skall den nederländska versionen anses vara autentisk och alla termer som används skall läsas och förstås i samband med det nederländska rättssystemet.

Dessa allmänna villkor får endast ändras skriftligen. Detta krav på skriftlig form gäller också.

Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor skulle vara ogiltig, kommer de övriga bestämmelserna att behålla sin fulla verkan. I sådant fall ska parterna ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en giltig bestämmelse i enlighet med syftet och innebörden av dessa allmänna villkor och på ett sådant sätt att en ny bestämmelse skiljer sig så lite som möjligt från den ogiltiga bestämmelsen.

15. Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa allmänna villkor och alla erbjudanden och avtal mellan säljaren och kunden ska uteslutande regleras av nederländsk lag. Tillämpligheten av Wienkonventionen om försäljning är uttryckligen utesluten.

Distriktsdomstolen i Overijssel (Almelo) ska ha exklusiv behörighet att pröva alla tvister som kan uppstå i samband med dessa allmänna villkor eller ett avtal, varvid säljaren också ska vara fri att kalla kunden att inställa sig inför den behöriga domstolen på sin hemort.

KAPITEL II: WEBBSHOP

I händelse av en beställning i Säljarens webbshop ska bestämmelserna i detta kapitel II i dessa allmänna villkor gälla utöver bestämmelserna i kapitel I. I händelse av konflikt mellan kapitel I och kapitel II ska bestämmelserna i kapitel II ha företräde.

16. Betänketid / ångerrätt

Vid konsumentköp som ingåtts via Säljarens webbshop har Kunden rätt att returnera hela eller delar av de levererade varorna inom en ångerfrist på 14 kalenderdagar utan att ange skäl.

Den ångerperiod som avses i punkt 1 börjar dagen efter att kunden, eller en tredje part som i förväg utsetts av kunden och som inte är transportören, har mottagit varorna, eller:

om kunden har beställt flera varor i samma ordning: den dag då kunden, eller en tredje part som han har utsett, har tagit emot de sista varorna.

om leveransen av en vara består av flera försändelser eller delar: den dag då kunden, eller en tredje part som utsetts av honom, har mottagit den sista försändelsen eller delen;

Ångerrätten gäller dock inte för:

för avtal om regelbunden leverans av varor under en bestämd period: den dag då kunden, eller en tredje part som utsetts av honom, mottog den första produkten.

  • varor som tillverkats enligt kundens specifikationer, t.ex. skräddarsydda produkter, eller av klart personlig karaktär;
  • Tjänsteavtal, efter fullgörandet av tjänsten, och endast när fullgörandet har påbörjats med kundens uttryckliga förhandsgodkännande och kunden har förklarat att han förlorar sin ångerrätt så snart säljaren har fullgjort avtalet.

Detta innebär att kunden inte kan återkalla produkter som framställts av Säljaren på kundens begäran och som är personliga fotoprodukter.

17. Kundens skyldigheter under betänketiden

Under betänketiden ska kunden hantera varorna och förpackningen med omsorg. Han får endast packa upp eller använda varorna i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma varornas art, egenskaper och funktion. Den grundläggande principen här är att kunden endast får hantera och inspektera varorna som han skulle få göra i en butik.

Kunden är ansvarig för värdeminskning av varorna till följd av ett sätt att hantera varorna som går utöver vad som tillåts i punkt 1.

18. Kundens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

Om kunden utövar sin ångerrätt skall han meddela säljaren detta inom ångerfristen med hjälp av ångerblanketten eller på annat otvetydigt sätt.

Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter det meddelande som avses i punkt 1, ska kunden returnera varorna eller överlämna dem till (en behörig representant för) säljaren.

Kunden ska returnera varorna med alla levererade tillbehör, om det är rimligt möjligt i sitt ursprungliga skick och förpackning, och i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls av säljaren.

Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid ligger hos kunden. Kunden måste bevisa att de levererade varorna returnerades i rätt tid, t.ex. genom bevis på postleverans.

Kunden ska bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Om kunden ångrar sig efter att först uttryckligen ha begärt att utförandet av tjänsten ska påbörjas under ångerfristen, ska kunden vara skyldig säljaren ett belopp som står i proportion till den del av åtagandet som har fullgjorts av säljaren vid tidpunkten för ångerrätten jämfört med det fullständiga fullgörandet av åtagandet.

19. Säljarens skyldigheter i händelse av återkallelse

Säljaren ska återbetala alla betalningar som gjorts av kunden, inklusive eventuella leveranskostnader som debiterats av säljaren för de returnerade varorna, utan dröjsmål men inom 14 dagar efter den dag då kunden meddelade honom om frånträdet. Om säljaren inte erbjuder sig att själv hämta varorna, får han hålla inne återbetalningen tills han har mottagit varorna eller tills kunden bevisar att han har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Vid retur av hela köpet återbetalas hela köpesumman inklusive eventuella frakt- och/eller betalningskostnader till kunden. Kostnaden för att returnera varorna ska bäras av kunden. Om endast en del av varorna returneras återbetalas endast inköpsvärdet för de returnerade varorna.

Säljaren ska använda samma betalningssätt som kunden använt för återbetalningen, om inte kunden godkänner ett annat betalningssätt.

Om kunden har valt en dyrare leveransmetod än den billigaste standardleveransen, behöver säljaren inte återbetala de extra kostnaderna för den dyrare metoden.

Returnering av varorna sker helt på kundens bekostnad och risk.

20. Klagomålsförfarande

Säljaren har ett klagomålsförfarande och ska hantera klagomål i enlighet med detta klagomålsförfarande. Kunden kan också lämna in ett klagomål till EU:s tvistlösningsplattform på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Klagomål på fullgörandet av avtalet ska lämnas till Säljaren inom skälig tid efter det att kunden har upptäckt bristerna, fullständigt och tydligt beskrivna. Klagomål kan anmälas till: klantenservice@printingambitions.com.

Klagomål som lämnas till säljaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre behandlingstid, kommer säljaren att svara inom 14-dagarsperioden med ett meddelande om mottagande och en indikation om när kunden kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Under alla omständigheter måste kunden ge säljaren 4 veckor för att lösa klagomålet genom ömsesidig överenskommelse. Efter denna period uppstår en tvist som är mottaglig för tvistlösningsförfarandet.

Ett klagomål om en produkt, tjänst eller säljarens tjänst kan också lämnas in via ett klagomålsformulär från Stichting Webshop Keurmerks webbplats www.keurmerk.info. Klagomålet skickas då både till säljaren och till Stichting Webshop Keurmerk. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är öppen för tvistlösningsförfarandet.

21. Tvister Stichting Webshop Keurmerk

Tvister mellan kunden och säljaren om ingående eller fullgörande av avtal avseende produkter som ska levereras eller levereras av säljaren kan lämnas in till Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl) med iakttagande av nedanstående bestämmelser.

En tvist kommer endast att behandlas av tvistkommittén om kunden först har lämnat in sitt klagomål till säljaren inom 8 dagar.

Senast tre månader efter det att tvisten uppkommit skall tvisten skriftligen inges till Tvistelösningsnämnden.

Om kunden önskar hänskjuta en tvist till Tvistelösningsnämnden är Säljaren bunden av detta val. Om Säljaren önskar göra så, skall kunden inom fem veckor efter en skriftlig begäran därom från Säljaren skriftligen ange om han önskar göra så eller få tvisten prövad av behörig domstol. Om säljaren inte hörsammar kundens val inom femveckorsperioden, skall säljaren ha rätt att hänskjuta tvisten till behörig domstol.

Tvistelösningsnämnden skall döma enligt de villkor som anges i tvistelösningsnämndens reglemente. Tvistenämndens beslut är bindande rådgivning.

Tvistenämnden kommer inte att behandla en tvist eller kommer att avbryta sitt förfarande om säljaren har beviljats betalningsinställelse, gått i konkurs eller faktiskt har avslutat sin affärsverksamhet innan en tvist behandlades av kommittén vid sammanträdet och ett slutligt avgörande har utfärdats.

Om en annan tvistlösningskommitté än Geschillencommissie Webshop är auktoriserad eller ansluten till Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), har Geschillencommissie Webshop exklusiv behörighet för tvister som huvudsakligen rör metoden för distansförsäljning eller tillhandahållande av tjänster. För alla andra tvister ska den andra tvistlösningskommittén som erkänts av SGC eller Kifid ha exklusiv behörighet.

22. Branschgaranti Stichting Webshop Keurmerk

Webshop Keurmerk garanterar att dess medlemmar följer det bindande yttrandet från tvistlösningskommittén Webshop, såvida inte medlemmen beslutar att inom två månader skicka det bindande yttrandet till domstol för prövning. Denna garanti återupplivas om det bindande yttrandet upprätthålls efter domstolsprövning och den dom som detta framgår av har vunnit laga kraft. Upp till ett belopp på €10 000,- per bindande besked kommer Webshop Keurmerk att betala detta belopp till kunden. För belopp som överstiger €10 000,- per bindande utlåtande betalas €10 000,-. För det överskjutande beloppet har Webshop Keurmerk en skyldighet att göra sitt bästa för att se till att medlemmen följer det bindande yttrandet.

Tillämpningen av denna garanti kräver att kunden lämnar in ett skriftligt överklagande till Stichting Webshop Keurmerk och överför sin fordran på säljaren till Stichting Webshop Keurmerk. Om fordran på säljaren överstiger €10 000,- kommer kunden att erbjudas att överföra sin fordran i den mån den överstiger beloppet €10 000,- till Stichting Webshop Keurmerk, varefter denna organisation i eget namn och kostnader kommer att söka betalning av detta i domstol till kunden.

KAPITEL III BETALNING I EFTERSKOTT

I händelse av en beställning i Säljarens webbshop där Kunden väljer att betala i efterskott, ska bestämmelserna i detta kapitel III i dessa Allmänna villkor gälla utöver bestämmelserna i kapitel I och II. I händelse av konflikt mellan de tidigare kapitlen och det senare kapitel III, skall det senare ha företräde.

Om kunden använder säljarens efterbetalningstjänst godkänner kunden betalningsvillkoren för Arvato Finance B.V. som handlar under namnet AfterPay. Säljaren ansvarar inte för innehållet i AfterPays betalningsvillkor.

BETALNINGSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

Acceptans- och betalningsvillkor för Arvato Finance B.V. som handlar under namnet AfterPay

(Version 3.0, maj 2018)

Dessa avtalsvillkor gäller för kundens besök på AfterPays webbplats, kundens ansökan om att betala i efterhand och bedömning av denna samt efter godkännande av ansökan på AfterPays betaltjänst.

Artikel 1 Bedömning av ansökan

1.1. Du har gjort en beställning och har valt att betala via Arvato Finance B.V.:s efterbetalningstjänst (AfterPay) under varumärket AfterPay (nedan "AfterPay"). Ditt val leder inte omedelbart till ett avtal med handlaren som tillåter dig att betala via AfterPay. Handlaren och AfterPay förbehåller sig uttryckligen rätten att avslå din begäran utan att ange skäl. Detta beror på resultatet av verifieringen av dina uppgifter.

1.2. Om möjligt kommer du att få resultatet av bedömningen direkt online, inklusive om din begäran är villkorligt godkänd eller inte. Detta villkorliga godkännande är i princip bara resultatet av en datakontroll av oss. Om du vill kan du få ett skriftligt meddelande om detta och ange dina skäl. Du kan också kontakta AfterPays kundtjänst per telefon efter en arbetsdag.

1.3. AfterPay kan inom en bankdag efter ett första villkorligt godkännande av din begäran att betala med AfterPay, omvandla detta till en vägran att uppfylla en begäran och därmed avvisa din användning av en betalning med AfterPay. Den villkorliga acceptansen är relaterad till det faktum att godkännandet för närvarande endast är resultatet av en begränsad datakontroll.

1.4. Varje näringsidkare har rätt att kontrollera dig som konsument vid ingåendet av ett köpeavtal. För detta ändamål använder näringsidkaren AfterPay om du väljer att betala med AfterPay. För detta är följande uppgifter nödvändiga att tillhandahålla:

1.Namn och kontaktuppgifter. Denna adress får inte vara en postboxadress och måste vara i Nederländerna;

2.Registreringsnumret i handelskammarens handelsregister om du köper via ditt (enskilda firma/vof/partnerskap) företag;

3.Om du vill betala som ett enmansföretag, allmänt partnerskap eller partnerskap måste du också ange namnen på ägaren till enmansföretaget eller partners eller medarbetare som juridiskt representerar företaget i ansökan;

4.Det bankkontonummer med vilket du ska betala AfterPay (vid engångsfullmakt);

1.5. För att kunna betala med AfterPay måste du uppfylla följande villkor:

Du har en fakturerings- och leveransadress i Nederländerna. Denna adress får inte vara en postbox;

Du har inte försatts i konkurs, har inte beviljats betalningsanstånd, har inte satts under förmyndarskap eller förvaltning, eller så har ingen sådan ansökan lämnats in. Du befinner dig inte heller i en situation där du har slutat betala dina skulder i tid.

Du har dispositionsrätt eller företräds av den person som rättsligt kan företräda dig och som är behörig att agera på dina vägnar.

Beställningens värde är inte lägre eller högre än det belopp som handlaren tillåter dig att betala i efterhand;

Genom att tillhandahålla dina uppgifter, för att få använda AfterPays betalningslösning, ger du uttryckligen AfterPay tillstånd att behandla dina uppgifter och testa dem på ett sådant sätt att AfterPay kan göra en korrekt och noggrann bedömning och meddela dig om din begäran om betalning (villkorligt) accepteras;

Du förklarar genom denna begäran om betalning med AfterPay att du kan och vill fullgöra de betalningsskyldigheter som följer av din beställning genom att betala till AfterPay i Heerenveen.

Artikel 2 Betalningsmetod

2.1. Ditt val att betala med AfterPays betaltjänst innebär, efter godkännande av din begäran, att rättigheterna avseende det belopp som du är skyldig för den beställning som du har gjort överförs av handlaren till AfterPay. Detta innebär att du efter godkännande av AfterPay endast kan betala till AfterPay i frihet. AfterPay skickar dig en faktura med uppgift om det belopp som ska betalas, separat från leveransen av beställningen. Fakturan kan vara digital via e-post eller vanlig europeisk direktdebitering. Om du betalar till en annan part än AfterPay kommer detta inte att påverka din betalningsskyldighet gentemot AfterPay. Du måste då betala (igen) till AfterPay i Heerenveen.

2.2. AfterPay förbehåller sig rätten att - i den utsträckning som lagen tillåter - inte återbetala någon betalning och/eller andra kostnader om du returnerar beställningen.

2.3. Om du väljer AfterPays betalningstjänst i kombination med autogiro, ger du uttryckligen AfterPay tillstånd att automatiskt samla in (leverans)kostnaderna på det (bank)kontonummer som du har angett, och du har betalat full ansvarsfrihet när insamlingen har slutförts och perioden för återföring har löpt ut. När din begäran att betala via AfterPay har accepterats och du kommer att betala via den vanliga europeiska autogireringen, skickar vi dig ett förhandsmeddelande där vi bekräftar din autogireringsorder. Du kommer att få detta förhandsmeddelande 5 dagar innan vi kommer att inkassera. Genom att välja betalningstjänsten AfterPay godkänner du 5-dagarsperioden.

2.4. AfterPay har rätt att utöva samma rättigheter som säljföretaget kan/skulle kunna utöva mot dig med stöd av ordern.

2.5. AfterPay har alltid rätt att ensidigt överföra fordran mot dig till en tredje part.

Artikel 3 Kostnader för betalningsorder

3.1. Eventuella (bank)behandlingskostnader för att begära betalningsorder sker på din bekostnad och risk.

3.2. Om du har valt att betala via den europeiska standardmetoden för direktdebitering måste du se till att det finns tillräckligt saldo på det kontonummer som du har angett. Om AfterPay inte kan ta ut det förfallna beloppet från ditt konto kan AfterPay debitera kostnader (tilläggsavgift). Du kan undvika detta genom att betala i tid. Om AfterPay underlåter att inkassera, även efter att du har försummat att betala, kommer kravet att lämnas utan avseende och du kommer att debiteras högre kostnader (utomrättsliga inkassokostnader).

3.3. Upp till en dag före indrivningstransaktionen kan du lagligen återkalla indrivningsordern. I så fall gäller artikel 6.1. och AfterPay kan också debitera kostnader utöver bestämmelserna i artikel 6.

Artikel 4 Betalningsvillkor

Din betalning måste vara AfterPay tillhanda inom 14 dagar efter fakturadatum, såvida inte en annan betalningsfrist skriftligen har avtalats med dig.

Artikel 5 Adressändring

Du är skyldig att meddela AfterPay om eventuell adressändring (via e-post). Fram till dess att AfterPay har mottagit en adressändring anses du befinna dig på den adress som senast var känd för AfterPay. Adressändringar ska meddelas via e-post eller skriftligen till kundtjänsten hos Arvato Finance B.V. h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefon 020 7230 270. För ett telefonsamtal till AfterPay betalar du endast kostnaderna för din telefonleverantör.

Artikel 6 Förfallodag

6.1. Om du inte betalar inom den period som anges i artikel 4, förfaller det förfallna beloppet till omedelbar betalning och du är i dröjsmål utan ytterligare meddelande.

6.2. Om du inte har betalat inom 14 dagar efter fakturadatum kommer AfterPay att skicka en påminnelse till dig för att meddela dig om att betalningstiden har överskridits. Om du inte svarar på denna påminnelse kommer AfterPay att skicka dig en (andra) skriftlig påminnelse och AfterPay kommer att lägga till administrativa kostnader till det förfallna beloppet. Om du inte heller svarar på denna påminnelse, och AfterPay måste skicka en stämning till dig, kommer de administrativa kostnaderna att ökas igen.

6.3. Från det datum då du är i dröjsmål har AfterPay rätt att debitera lagstadgad ränta per månad på det belopp som du är skyldig, du är också skyldig administrativa kostnader enligt lagen om inkassokostnader i samband med de betalningspåminnelser som skickas av AfterPay och AfterPay ska debitera dig alla rimliga kostnader för att få tillfredsställelse, både utomrättsligt och rättsligt. Om du väljer direktdebitering eller enkel direktdebitering har AfterPay rätt att debitera det totala förfallna beloppet, inklusive kostnader och ränta, från ditt bankkonto med hjälp av direktdebitering eller enkel direktdebitering. Det lägsta belopp som AfterPay debiterar för utomrättsliga inkassokostnader i händelse av fallissemang är € 40 (fyrtio euro).

6.4. Om kostnader har uppstått på grund av ditt hänförliga misslyckande (fallissemang), kommer efterföljande betalningar som gjorts av dig först att dras av från de kostnader som har uppstått under tiden. Först när de uppkomna kostnaderna har betalats i sin helhet kan din betalning dras av från det belopp som du ursprungligen var skyldig.

Artikel 7 Skydd av fysiska personers personuppgifter och användning av uppgifter

AfterPay respekterar allas integritet och säkerställer att information om fysiska personer behandlas konfidentiellt. AfterPay behandlar personuppgifter för att bekräfta din identitet, för att verifiera din betalningsförmåga efter betalning, av administrativa skäl, för att förhindra bedrägeri, för riskbedömning, för att förhindra penningtvätt och för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan spåras till dig.

Nedan följer exempel på de typer av personuppgifter som AfterPay kan komma att behandla:

Kontaktuppgifter: namn, adress, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer

Betalningsinformation: fakturauppgifter, kontonummer

Finansiell information: negativ betalningshistorik, WSNP-meddelande

Information om varor/tjänster: detaljer om din beställning

Historisk information: din orderhistorik med AfterPay

Vi återanvänder de uppgifter du tidigare har lämnat till oss och kan dela denna information med ett kreditupplysningsföretag och screeningföretag för bekämpning av penningtvätt i syfte att bedöma din kreditvärdighet, en riskbedömning och för att bekräfta din identitet innan du kan använda AfterPay.

Om du tidigare har använt AfterPays tjänster kan information om dig ha lagrats av t.ex. administrativa skäl. Om möjligt kommer AfterPay att använda denna information för att bekräfta din identitet och för att förenkla användningen av AfterPay. AfterPay använder elektronisk kommunikation (e-post, sms) för att komma i kontakt med dig. Du har rätt att få tillgång till, korrigera och radera personuppgifter som innehas av AfterPay. Dessa förfrågningar kan skickas till privacy@afterpay.nl.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas till den webbshop där du beställde från (av administrativa skäl) och myndigheter eller andra statliga institutioner när det krävs av AfterPay. AfterPay kan också komma att dela dina personuppgifter med andra företag inom Arvato Financial Solutions Group.

AfterPay är ytterst ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och hänvisar till sin integritetspolicy för en fullständig beskrivning av AfterPays behandling av personuppgifter. Genom att godkänna dessa villkor godkänner du även sekretesspolicyn.

Artikel 8 Cookies

AfterPay använder cookies på sin webbplats. Cookies är små filer som tillfälligt placeras på din hårddisk och används för att samla in information om användningen av AfterPays webbplats. Detta gör det möjligt att automatiskt känna igen din dator nästa gång du besöker vår webbplats. Beroende på dina inställningar kan din webbläsare automatiskt acceptera cookies. Du kan när som helst ändra dina webbläsarinställningar och även använda AfterPays webbplats utan cookies.

Artikel 9 Ansvarsskyldighet

9.1. AfterPay kan endast hållas ansvarigt för skador som kan hänföras till dess uppsåt eller grova oaktsamhet, eller som har uppstått på grund av omständigheter som är på dess egen risk enligt tvingande lagbestämmelser. AfterPay ska aldrig vara ansvarigt för följdskador, indirekta skador och utebliven vinst eller omsättning.

9.2. Om AfterPay, oavsett orsak, är skyldig att ersätta skada, skall ersättningen aldrig överstiga ett belopp som motsvarar fakturavärdet för den produkt eller tjänst som orsakat skadan.

Artikel 10 Tillämplig lag och behörig domstol

AfterPays tjänster och alla avtal som ingås regleras av nederländsk lag. Tvister ska hänskjutas till den behöriga domstolen i norra Nederländerna om inte lagen uttryckligen utser en annan domstol som behörig.

BETALNINGSVILLKOR FÖR FÖRETAG

Dessa avtalsvillkor gäller för besök på Afterpays webbplats, kundens ansökan om betalning i efterskott och bedömning av denna samt efter godkännande av ansökan till Afterpays betaltjänst. Termen "sökande" som används i följande artiklar avser det företag som ansöker om att använda AfterPay-betaltjänsten.

Artikel 1 Bedömning av ansökan

Om du som företag (nedan även "företag") begär att leverantören ska få betala via efterbetalningstjänsten (AfterPay®) från Arvato Finance B.V. som handlar under namnet AfterPay (nedan "AfterPay"), leder detta inte omedelbart till ett avtal som gör att du kan betala via AfterPay. Leverantören och AfterPay förbehåller sig uttryckligen rätten att avslå en ansökan utan att ange skäl. Om möjligt kommer du omedelbart att visas online om din begäran är godkänd eller villkorligt godkänd. Detta villkorliga godkännande är i princip endast resultatet av en datakontroll av oss. Om du vill kan du få ett skriftligt meddelande om detta med skäl. Du kan också kontakta AfterPays kundtjänst per telefon efter en arbetsdag.

AfterPay kan inom en bankdag efter ett första villkorligt godkännande av din ansökan om att betala med AfterPay®, omvandla det till en vägran att uppfylla en ansökan och därmed avvisa att du använder dig av en betalning med AfterPay®. Villkorligt godkännande hänger samman med att godkännandet för närvarande endast är resultatet av en begränsad datakontroll.

Varje leverantör har rätt att kontrollera ett köpeavtal med en konsument när det ingås. För detta ändamål använder leverantören AfterPay om du som företag väljer att betala med AfterPay®. För detta är följande uppgifter nödvändiga att tillhandahålla:

NAW och kontaktuppgifter. Denna adress får inte vara en postboxadress och måste vara i Nederländerna;

Företagets registreringsnummer i handelskammarens handelsregister;

Namnen på ägaren till den enskilda firman eller partners eller medarbetare i det allmänna partnerskapet som juridiskt representerar företaget i ansökan, i händelse av ett aktiebolag den person som kan representera detta företag i ingåendet av detta köp eller tjänst för vilken du som företag ber att betala via AfterPay;

Bankkontonummer för det företag som begär betalning med AfterPay®.

För att kunna betala med AfterPay® måste du som företag uppfylla följande villkor:

Företaget har en faktura- och leveransadress i Nederländerna. Denna adress får inte vara en postbox;

Företaget har inte försatts i konkurs eller beviljats betalningsinställelse eller (när det gäller partnerskap och enmansföretag) har ni inte satts under förmyndarskap eller förvaltning, eller så har ingen sådan ansökan lämnats in. Bolaget befinner sig inte heller i en situation där det har upphört att betala sina skulder i rätt tid.

Ni företräds som bolag av den person som rättsligt kan företräda bolaget och som är behörig att agera på bolagets vägnar.

Beställningens värde är inte lägre eller högre än det belopp som leverantören tillåter dig att betala i efterskott;

Genom att tillhandahålla företagsuppgifterna, för att få använda betalningslösningen AfterPay®, godkänner du uttryckligen, på företagets vägnar, att behandla dessa uppgifter och testa dem på ett sådant sätt att AfterPay kan korrekt och noggrant bedöma och låta dig veta om begäran om betalning (villkorligt) accepteras;

Genom denna ansökan om att betala med AfterPay® förklarar företaget att det kan och kommer att uppfylla de betalningsskyldigheter som följer av din order/tjänsteansökan i sin helhet och i tid genom att betala till AfterPay i Heerenveen.

Artikel 2 Betalningssätt

Valet att betala med AfterPays betaltjänst® av AfterPay innebär att, efter godkännande av din begäran om detta, rättigheterna avseende det belopp som du som företag är skyldig som ett resultat av den order/tjänsteförfrågan som du gjort, överförs från leverantören till AfterPay. Detta innebär att du efter godkännande av AfterPay endast kan betala till AfterPay med full ansvarsfrihet. AfterPay kommer att skicka dig en faktura för detta, med angivande av det belopp som ska betalas, separat från leveransen av beställningen. Fakturan kan vara digital via e-post eller på papper via post eller genom vanlig europeisk direktdebitering. Om företaget betalar till någon annan än AfterPay, förblir betalningsskyldigheten gentemot AfterPay intakt. Företaget måste då (återigen) betala till AfterPay i Heerenveen.

AfterPay förbehåller sig rätten att - i den utsträckning som lagen tillåter - inte återbetala någon betalning och/eller andra kostnader om du returnerar beställningen/uppsäger avtalet med leverantören.

Om företaget väljer efterbetalningstjänsten AfterPay® i kombination med direktdebitering, ger du som företag uttryckligen AfterPay tillstånd att automatiskt samla in kostnaderna på det (bank)kontonummer som tillhandahålls av företaget och betalningen frigörs så snart direktdebitering har genomförts framgångsrikt och perioden för återföring har löpt ut. Så snart din begäran om betalning via AfterPay® har accepterats och företaget kommer att betala via den vanliga europeiska autogireringen, skickar vi företaget ett förhandsmeddelande där vi bekräftar denna autogireringsorder. Företaget kommer att få detta förhandsmeddelande 5 dagar innan vi kommer att inkassera. Genom att välja betaltjänsten AfterPay® godkänner företaget 5-dagarsperioden.

AfterPay har rätt att utöva samma rättigheter som leverantören kan/skulle kunna utöva enligt ordern/tjänsten till ditt företag.

AfterPay har alltid rätt att ensidigt överföra fordran mot företaget till en tredje part.

Artikel 3 Kostnader för betalningsorder

Eventuella (bank-) behandlingskostnader för företagets betalningsorder är för dess räkning och risk.

Om företaget har valt möjligheten att betala genom standardiserad europeisk direktdebitering måste företaget se till att det finns tillräckligt saldo på det kontonummer som anges av företaget. För att inte kunna samla in det belopp som ska betalas från företagets bankkonto kan AfterPay debitera kostnader (tilläggsavgift). Detta kan undvikas genom betalning i rätt tid. Om AfterPay underlåter att inkassera, även efter det att företaget är i dröjsmål, kommer fordran att ges ut ur handen och högre kostnader kommer att debiteras (utomrättsliga inkassokostnader).

Upp till en dag före inkassotransaktionen kan företaget lagligen återkalla inkassouppdraget. I så fall gäller artikel 6.1 och AfterPay kan också debitera kostnader utöver bestämmelserna i artikel 6.

Artikel 4 Betalningsvillkor

Den betalning som företaget är skyldigt genom att ingå avtalet med leverantören måste tas emot av AfterPay inom en period av 30 dagar efter fakturadatum, såvida inte en annan period skriftligen avtalas med dig som företag.

Artikel 5 Adressändring

Du som företag är skyldig att informera AfterPay om eventuell ändring av adress och e-post. Tills AfterPay har mottagit en adressändring anses företaget vara beläget på den adress som senast var känd för AfterPay. Adressändringar ska meddelas per e-post eller skriftligen till kundtjänsten på Arvato Finance B.V. h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefon 020 - 7 230 270.

Artikel 6 Utebliven betalning

Om företaget underlåter att betala inom den tid som anges i artikel 4, skall det utestående beloppet omedelbart förfalla till betalning och du, företaget, skall vara i dröjsmål utan ytterligare meddelande om dröjsmål.

Om företaget inte har betalat inom 14 dagar efter fakturadatum, kommer AfterPay att skicka en påminnelse till företaget för att påpeka att betalningstiden har överskridits. Om företaget inte svarar på denna påminnelse kommer AfterPay att skicka en (andra) skriftlig påminnelse och AfterPay kommer att öka det förfallna beloppet med administrationskostnader. Om denna påminnelse inte heller följs, och AfterPay måste skicka en stämning, kommer de administrativa kostnaderna att ökas igen.

Från det datum då företaget är i dröjsmål har AfterPay rätt att debitera den lagstadgade räntan per månad på det belopp som företaget är skyldigt, du som företag är också skyldig administrationskostnader i samband med de betalningspåminnelser som skickas av AfterPay och AfterPay ska debitera alla rimliga kostnader för att få betalning, både utomrättsligt och rättsligt. Om AfterPay väljer direktdebitering eller enkel direktdebitering har AfterPay rätt att debitera det totala förfallna beloppet inklusive kostnader och ränta från företagets bankkonto genom direktdebitering eller enkel direktdebitering. Det lägsta belopp som AfterPay debiterar för utomrättsliga inkassokostnader vid fallissemang är € 40 (fyrtio euro).

Om kostnader har uppstått på grund av hänförligt misslyckande (standard) från företagets sida, kommer efterföljande betalningar som görs av företaget först att tillämpas för att minska de kostnader som har uppstått under tiden. Först när de fallna kostnaderna har betalats i sin helhet kan betalningen dras av från det belopp som företaget ursprungligen var skyldigt.

Artikel 7 Skydd av fysiska personers personuppgifter och användning av uppgifter

AfterPay respekterar allas integritet och säkerställer att information om fysiska personer behandlas konfidentiellt. För detta ändamål hänvisar AfterPay till sin integritetspolicy, som publiceras på sin webbplats www.afterpay.nl. Där kan du läsa allt om behandling av personuppgifter, samt begära tillgång till de personuppgifter som behandlas och hur du utövar dina rättigheter enligt personuppgiftslagen.

Artikel 8 Ansvar

AfterPay kan endast hållas ansvarigt för skador som kan hänföras till dess uppsåt eller grova vårdslöshet, eller som orsakats av omständigheter som är på dess egen risk enligt tvingande lagregler. AfterPay ska aldrig vara ansvarigt för följdskador, indirekta skador och utebliven vinst eller omsättning.

Om AfterPay, oavsett anledning, är skyldig att ersätta skada, skall ersättningen aldrig överstiga ett belopp som motsvarar fakturavärdet för den produkt eller tjänst som orsakat skadan.

Artikel 9 Tillämplig lag och behörig domstol

AfterPays tjänster och alla avtal som ingås regleras av nederländsk lag. Tvister ska hänskjutas till den behöriga domstolen i Zwolle, Nederländerna, såvida inte lagen uttryckligen anger en annan domstol som behörig.